Chia tay cuối Khai Nguyên,
Nhiều năm thư không có.
Non nước còn gặp nhau,
Giặc giã, chưa yên chỗ.
Kiếm ngoại chức quan hèn,
Quan trung đường lối khó.
Xuống Ngô hẹn thuyền con,
Được chăng, ông chủ bạ?

tửu tận tình do tại