Hạ buồm theo dòng gấp,
Cuốn lèo xuống thác cong.
Chợ sông mờ mờ tối,
Mây núi lạnh lạnh rung.
Rừng hoang không lối tới,
Chim lẻ cứ khách trông.
Lầu thành thuyền tạm ghé,
Sắc đêm vẫn trập trùng.

tửu tận tình do tại