Thị ngự Đậu,
Ngựa ký trẻ,
Chim phượng non.
Tuổi gần ba mươi trung nghĩa đủ,
Nhất đời lòng sắt son.
Chói lọi như băng trong rời vạn thác,
Rót vào hồ ngọc đầy sương lạnh gió mơn.
Nước mía trong bếp, bình vàng đọng,
Tẩy trừ hâm nóng đủ làm người ông trơn.
Đem dùng mới đầu đã đúng phép,
Kết thân sang trọng vẻ nho ham.
Loạn lạc chưa yên, người chưa nghỉ,
Góc tây nam nhà vua còn nhòm.
Thổ Phồn nhâng nháo khí còn mạnh,
Ông Đậu tiếp liệu lúc lo toan.
Cầu dây chuyển lương, quân sĩ khoẻ.
Giếng lửa đốn cây vượn om sòm
Chế sứ tám châu cùng chiến đấu,
Biên phòng ba thành cùng hợp đoàn
Lần này vào Tần kế tất lớn,
Chiếu vua bí mật hẳn to ơn.
Áo đẹp giữa xuân, phương trời đứng,
Bộ sang trong nắng, mẹ cha nom.
Các quan trong tỉnh tất cúi xuống,
Tới Thành Đô, hoa sông chưa tàn.
Tới Thành Đô, hoa sông chưa tàn.
Ông già Hoán Hoa, liệu tới thăm?
Vì anh mua rượu, nhất

tửu tận tình do tại