Lúc này, ngày này mọi người có,
Vừa nói vừa cười đã thấy rõ.
Lá bách trước ly, rượu ngưng theo,
Hoa vàng khi hứng, lạnh chẳng sợ.
Đàn túi, nước chảy hãy tự chơi,
Gươm đeo, toé sao nay nên múa.
Xuân sớm bỗng nổi hứng giang hồ,
Đường thẳng lo gì lối đi khó.

tửu tận tình do tại