Trăng côi đầy bên gác,
Sông lạnh rung cửa đêm.
Sóng lăn vàng vẫn đứng,
Soi giường lụa y nguyên.
Cảnh núi vắng, chưa khuyết,
Chốn sao thưa, treo trên.
Vườn xưa thông quế mọc,
Vạn dặm chung ánh nền.

tửu tận tình do tại