Vạn dặm kẽm Cù Đường,
Xuân về treo sáu lượt.
Phòng tối đôi lúc khui,
Thường thường trời xanh mướt.
Phe phẩy quần không tung,
Cao ngang má lệ ướt.
Ô thước bay về nam,
Đêm khuya trăng sông rớt.

tửu tận tình do tại