Có khách cưỡi ngựa khoẻ,
Thăm nhà cỏ ven sông.
Định giá thuốc, xa tới,
Loạn trường văn, tiếc thương.
Vào trại, cờ xí động,
Ra xe, nệm gấm hương.
Lúc này lo già yếu,
Bút mực đổ sông trong.

tửu tận tình do tại