Dưới tre đặt bếp, sửa soạn bàn,
Bên hoa dừng ngựa, gộp các yên.
Chẳng phải sứ vua mà mong gấp,
Vẫn hay lễ tướng mấy lần khoan.
Năm tháng sông sâu, gác cỏ lạnh,
Vạn năm đất hẹp, cửa tre len.
Coi giỡn thuyền câu xuôi dưới nắng,
Già làng vui nhộn hết thấy ham.

tửu tận tình do tại