Toà tỉnh trời lặng chiếu,
Địa đồ vẽ thật hùng.
Tinh Kiều, Kiếm Các, bắc,
Tuyết Lĩnh, Tùng Châu, đông.
Kinh, Mán, núi không dứt,
Thục, Ngô, sông vẫn thông.
Hứng lên gặp mây khói,
Rượu ly cạn? May không.

tửu tận tình do tại