Gặt lúa giữa chốn nước mây,
Dòng sông phẳng lặng ở ngay trước nhà.
Gió lạnh lá rụng sa đà,
Mặt trời nóng bức, heo, gà tứ tung.
Vừa nghe giặc, ruộng khóc ròng,
Mới rời thôn, vẳng trên không ca tiều,
Không nhà tìm hỏi trước sau,
Đã mang kiếp khách tin vào càn khôn.

tửu tận tình do tại