Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 18:16

漁陽

漁陽突騎猶精銳,
赫赫雍王都節制。
猛將飄然恐後時,
本朝不入非高計。
祿山北築雄武城,
舊防敗走歸其營。
系書請問燕耆舊,
今日何須十萬兵。

 

Ngư Dương

Ngư Dương đột kỵ do tinh nhuệ,
Hách hách Ung Vương đô tiết chế.
Mãnh tướng phiêu nhiên khủng hậu thì,
Bản triều bất nhập phi cao kế.
Lộc Sơn bắc trúc Hùng Vũ thành,
Cựu phòng tán tẩu quy kỳ dinh.
Hệ thư thỉnh vấn Yên kỳ cựu,
Kim nhật hà tu thập vạn binh.

 

Dịch nghĩa

Đoàn kị binh xung phong ở Ngư Dương còn tinh nhuệ lắm,
Hiển hách thay dưới quyền điều động của Ung Vương.
Các vị tướng dũng mãnh hùng hổ mà tới nhưng lại lo hậu quả sau này,
Không có kéo vào triều đó chẳng phải là kế hay.
Lộc Sơn xây thành Hùng Vũ ở phía bắc,
Xưa là để đề phòng bỏ chạy trở lại doanh trại mình.
Đưa thư xin hỏi các bậc già cả cũ nơi đất Yên,
Ngày nay việc gì lại phải mang đến mười vạn lính.


(Năm 762)

Ngư Dương thuộc huyện Kế, Thiên Tân, nơi xuất nổ ra cuộc nổi dậy của An Lộc Sơn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đội quân Ngư Dương vẫn còn mạnh,
Tổng chỉ huy Ung Vương dũng mãnh.
Các tướng lóng ngóng sợ về sau,
Chẳng kéo về triều, chực ăn mảnh.
Mạn bắc, Hùng Vũ Lộc Sơn xây,
Đề phòng thua chạy quay về đây.
Vùng Yên, thư hỏi bậc già lão,
Cần gì mười vạn lính hôm nay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngư Dương lính kị còn tinh nhuệ,
Oanh liệt Ung Vương làm tiết chế.
Mãnh tướng theo hàng chỉ sợ sau,
Không theo triều đình là vô mưu.
Lộc Sơn lo xây thành Hùng Vũ,
Phòng khi thua chạy về cố thủ.
Thơ buộc tên bắn gọi cựu thần,
Ngày nay cần gì mười vạn quân?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kỵ binh Ngư Dương còn tinh nhuệ
Ung vương làm tiết chế oai phong
Kế tồi không nhập triều đình
Địch quân mãnh tướng theo hàng cũng lo
Lộc Sơn xây thành to Hùng Vũ
Phòng khi thua về chỗ dinh mình
Thư tên dụ Yên cựu thần
Nay đâu cần tới quan binh trăm ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời