Đội quân Ngư Dương vẫn còn mạnh,
Tổng chỉ huy Ung Vương dũng mãnh.
Các tướng lóng ngóng sợ về sau,
Chẳng kéo về triều, chực ăn mảnh.
Mạn bắc, Hùng Vũ Lộc Sơn xây,
Đề phòng thua chạy quay về đây.
Vùng Yên, thư hỏi bậc già lão,
Cần gì mười vạn lính hôm nay.

tửu tận tình do tại