Mao Diên Thọ biết vẽ,
Quách xá nhân ném tên.
Khi vua cười một tiếng,
Khiến như cảnh sang xuân.
Dưỡng dân bằng như nước,
Ơn vua dứt tựa thần.
Thường thường dùng múa rối,
Là chưa nhiễm bụi trần.

tửu tận tình do tại