Gạo ré thổi thành trắng,
Rau quì luộc lại tươi.
Ai nói lỏng mau đói,
Chiếu cũ cũng nát rồi.
Lúa sớm Phòng châu giống,
Mạ cùng Y Khuyết vui.
Chẳng soi, chén lớn bóng,
Sắc bạc tự nó thôi.

tửu tận tình do tại