Lúa thơm vào cuối thu,
Ruộng phẳng cỡ trăm miếng.
Mừng không nhiều mái che,
May mây núi không vướng.
Hơi lạnh áo giáp ngăn,
Nở mặt vì được hưởng.
Đỏ, tươi có suốt ngày,
Hạt ngọc, ta sài rộng.

tửu tận tình do tại