Vùng lạ thật lắm điều,
Huống đông thường láo nháo.
Sương vung móng bổ dưa,
Tuyết lật thìa ăn gạo.
Vu-giáp lạnh vừa vừa,
Vùng Mường nóng xa thấu.
Thác nước giảm bớt dần,
Tạm mừng hết giải, sấu.

tửu tận tình do tại