Ngày đồng lờ mờ trắng,
Dòng xuân lờ lững trong.
Bến bãi tuỳ thế đất,
Đường xóm theo cửa vòng.
Có thói quen phanh áo,
Rượu kia tạo tác phong.
Trước mắt chẳng gì tục,
Bệnh lắm, thân coi thường.

tửu tận tình do tại