Có sứ tới ba Giáp,
Bèn đến hỏi hai kinh.
Hàm Quan còn phái tướng,
Sông Vị vẫn dồn binh.
Đường Hàm Đan thông suốt,
Thành La Ta kết tình.
U, Yên chim chỉ thấy,
Thương, Lạc người vắng tanh.
Già yếu giúp gì được,
Xơ xác bệnh phát sinh.
Cung khuyết gặp lúc bĩ,
Thương vua tấc lòng thành.

tửu tận tình do tại