Việc Khai Nguyên rành rành,
Như đang hiện trước mắt.
Bỗng biến đổi tháng năm,
Vô cớ mà sinh giặc?
Vu Giáp phía tây sông,
Thành Tần cạnh sao bắc.
Đang quan thành lão già,
Mấy năm bệnh vẫn mắc.

tửu tận tình do tại