Mây núi từ biên giới,
Lửa lớn lại tây về.
Mưa bay rung nhà đẹp,
Cảnh thu thật não nề.
Đường cùng thẹn với bạn,
Tuổi lớn mượn oai già.
Uổng cả buổi sáng họp,
Chẳng giúp tính được gì.
Cửa bắc mở, áo cởi,
Lầu nam nhìn, gối ghì.
Cây ướt, gió lướt thướt,
Nước dâng, sông rù rì.
Khuôn thông, lòng thoải mái,
Phép thoáng, bệnh bớt đi.
Chủ tướng đi bàn bạc,
Tôi trở lại chốn quê.

tửu tận tình do tại