Ở ẩn muốn tới tận Lư Sơn,
Rõ vẻ văn gặp Hưu thượng nhân.
Mới hỏi trong thuyền lần sáng tác,
Ngồi lâu mở cặp thấu tinh thần.
Xóm bến tuyết trắng còn đóng lạnh,
Huyện sông mai hồng đã đầy xuân.
Trước tới đỉnh Lư lập am Phật,
Rồi vung gậy thiếc lánh bụi trần.

tửu tận tình do tại