Tay vẫy vung đi tới phía sông,
Ba ngày xong việc, thật hết lòng.
Đã cho con nít ngựa tre cưỡi,
Giống đợi sứ quân nơi cầu đông.

tửu tận tình do tại