Ngày hè không gì làm,
Xứ người sai đầy tớ.
Sáng sớm bụng ăn no,
Vác rìu vào rừng rú.
Phía sau chỏm xanh mờ,
Mười dặm chặt cây gỗ.
Bốn gốc cho mỗi người,
Xuống núi vào giữa ngọ.
Chan chát tiếng còn nghe,
Việc làm người đều đủ.
Vỏ xanh cứ chất đầy,
Trong sáng chói đuốc tỏ.
Nhờ bay giúp dựng rào,
Trúc rỗng trồng thay chỗ.
Chốn hoang beo báo gầm,
Thịt người chờ miệng thú.
Chặng màng luật cấm ngăn,
Há chỉ khóc khói lửa.
Quan huyện hiền giữ thành,
Giàu nghèo cùng đối xử.
Giải quyết việc êm xuôi,
Boọ ác không gây dữ.
Hang cọp gần xóm làng,
Lối xưa vẩn lo giữ.
Đậu thuyền bên sông trong,
Thân khách lo ăn ở.
Tây nhà, núi cao vời,
Rậm rì nhờ mưa lũ.
Tường vách sửa nhiều lần,
Tuổi già ngại vắng vẻ.
Bọn bay chịu nóng hoài,
Vì ta cam chống đỡ.
Ánh thu gần non xanh,
Tháng cuối cúc đang rộ.
Chống lại cái lạnh vừa,
Đủ ngâm rượu một hũ.

tửu tận tình do tại