苦戰行

苦戰身死馬將軍,
自雲伏波之子孫。
干戈未定失壯士,
使我歎恨傷精魂。
去年江南討狂賊,
臨江把臂難再得。
別時孤雲今不飛,
時獨看雲淚橫臆。

 

Khổ chiến hành

Khổ chiến thân tử Mã tướng quân,
Tự vân Phục Ba chi tử tôn.
Can qua vị định thất tráng sĩ,
Sử ngã thán hận thương tinh hồn.
Khứ niên giang nam thảo cuồng tặc,
Lâm giang bả tý nan tái đắc.
Biệt thì cô vân kim bất phi,
Thì độc khán vân lệ hoành ức.

 

Dịch nghĩa

Chiến tranh gian khổ đã làm tướng quân họ Mã mạng vong,
Ông ta tự nhận là dòng dõi tướng Phục Ba.
Cuộc chiến chưa phân định thắng bại, thì tráng sĩ đã bị giết,
Khiến ta thương tiếc cho hương hồn.
Năm ngoái ông ta xuống miền nam đánh kẻ phản loạn,
Lúc chia tay ở bờ sông đâu ngờ hết được nắm lại tay.
Hôm nay đám mây cô đơn như ngừng trôi,
Ta một mình nhìn mây mà lệ rơi ướt ngực áo.


Bài này làm năm 762. Lúc đó tại Thành Đô quan quyền tàn sát lẫn nhau, Đỗ Phủ chạy trước tới Tử châu, rồi gia quyến tìm cách chạy tới sau.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đánh rát liều thân Mã tướng quân,
Phục Ba con cháu tự cho rằng.
Giặc giã chưa yên mất tráng sĩ,
Khiến ta than giận tổn tinh thần.
Năm xưa xuống nam đi đuổi giặc,
Trên bến ôm nhau một lần chót.
Đám mây buổi ấy giờ còn đây,
Riêng ngắm mây chừ lệ thấm ngực.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trận tiền, tướng Mã đã thành ma,
Từng nói cháu con tướng Phục Ba.
Binh lửa chưa thôi chừ tráng sĩ...
Hồn thiêng thương xót, hận lòng ta!
Năm ngoái xuôi nam lo dẹp giặc,
Bên sông tay nắm, rồi không gặp...
Lúc xa mây lẻ nay còn đây,
Cô độc nhìn mây lệ ướt ngực.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chiến trường, tướng Mã bỏ thân,
Phục Ba, dòng dõi cũng gần cháu con.
Chiến tranh, tráng sĩ chẳng còn,
Khiến ta than tiếc, thương hồn của ông.
Đi nam dẹp giặc cuồng ngông,
Còn đâu lại được bên sông tay cầm.
Chia ly, mây nổi một vầng,
Nhìn mây, nước mắt ướt đầm ngực ta...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đánh trận, tướng Mã đã mạng vong,
Với tướng Phục Ba, kẻ nối dòng.
Chiến tranh chưa hết, người đà mất,
Hồn thiêng ta những thấy đau lòng.
Năm ngoái xuôi nam trừ bọn gian,
Bên sông nào dễ lại tay cầm.
Chia ly, lơ lửng làn mây mỏng,
Chỉ đứng nhìn mây, ngực ướt đầm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chết sa trường tướng quân họ Mã
Tự nhận mình dòng dõi Phục Ba
Công chưa thành, người đã xa
Hương hồn vương vất khiến ta đau lòng
Năm ngoái tại bờ sông ly biệt
Tay trong tay, nay hết nắm tay
Nơi sông cũ vẫn tảng mây
Nhìn mây dòng lệ rơi đầy ngực ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời