Tướng quân ý chí hùng,
Trên vai mang hai cung.
Ngựa thanh thông nai nịt,
Thành Cẩm cưỡi thong dong.
Lúc nguy, quyền chưa có,
Thế kẹt, khó lập công.
Khách khứa trên nhà lắm,
Ai trọng nghĩa như ông?

tửu tận tình do tại