Đông tây bát ngát, thành Bạch Đế
Nam có đầm Rồng, bắc khe Hổ.
Lối học Thi Hương chỉ nuôi gà,
Cháu ta cưỡi quan, không cưỡi ngựa.
Ông Bàng đi ẩn mang cả nhà,
Cây xuân Vũ Lăng lắm kẻ ngộ.
Cháu ở trong rừng chưa hẳn thua,
Cây thuốc gần kề, rượu uống đã.
Trẻ chăn, kiếm củi chẳng cần nhờ,
Đừng sai chặt đứt thang xanh đó.

tửu tận tình do tại