Cung Châu, Thôi lục sự,
Nghe ở phường Quả Viên.
Lâu thấy vắng tin tức,
Cả buổi không ngồi yên.
Muốn buồn, cây sông cách,
Sợ thấy cảnh làng tan.
Ngoài cõi đầy gió bụi,
Ai kẻ hiểu hương men.

tửu tận tình do tại