Thả bộ chống gậy vằn,
Ngẩng đầu bạc coi núi.
Xanh rì tường cắt ngang,
Đỏ rực gác leo rối.
Trời mọc, sông trong xuôi,
Buồn xa nhà bớt dội.
Thành xuân, tuyết trên thông,
Tưởng như thuyền về tới.

tửu tận tình do tại