Đồ gốm Đại Ấp nhẹ mà bền,
Gõ nghe tiếng ngọc, thành Cẩm truyền.
Chậu trắng nhà ông chịu sương tuyết,
Mang cho nhà cỏ, cám ơn liền.

tửu tận tình do tại