Ta già vì năm tháng,
Đôi lúc thấu lòng con.
Đời trôi thấy vật đổi,
Năm thêm, hận càng dồn.
Trường cát thư khó được,
Giang châu lệ cứ tuôn.
Các em mong đoàn tụ,
Già ngâm đứng ngồi luôn.
Xã nhật lưỡng thiên.

tửu tận tình do tại