Chí lớn lao đao mãi,
Cõi người còn bạc dầu.
Trời đất loạn lạc nổi,
Giang đông khách vẫn lưu.
Núi rừng ngựa già ngại,
Mưa tuyết khỉ hú sầu.
Thời Khai Nguyên, Vũ Đức,
Dân đen dựng được đâu.

tửu tận tình do tại