U, Kế dư đảng còn,
Đất trời hổ lang dượt.
Chư hầu chẳng cống xuân,
Sứ giả ngày càng ít.
Việt Thường cũng đừng mong,
Thanh Hải chớ lấn át.
Lui ngựa về Hoa Sơn,
Nước lớn ngưng quân trước.

tửu tận tình do tại