Tướng tá chịu ơn sâu,
Cả năm giặc chưa dẹp.
Tới nay vua lao đao,
Ơn vua sao báo kịp.
Trận tan xương trắng phơi,
Đài mây lại ghi chép.
Lên bè, vắng bặt tin.
Kiếm Trương Khiên cùng khắp.

tửu tận tình do tại