Gặp nhau đầu đều bạc,
Chia ly, vậy còn mà.
Năm nào được thấy lại,
Bữa nay buồn cứ ca.
Tuổi trẻ lúc vui ít,
Năm lạnh lòng chẳng hoà
Hộp sương ký quyện ắp
Bình ngọc lòng xót xa.
Loạn lạc thật khốn khổ,
Mỏi mòn lúc vượt qua.
Ai địch nổi, ông khoẻ,
Dáng lù khù, tôi già.
Cuối thu núi càng biếc,
Gió lộng, sóng nhảy xa.
Tấp tểnh tới thăm bạn,
Hoài hải chớ kề cà.

tửu tận tình do tại