Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 12:11

喜聞盜賊蕃寇總退口號其四

勃律天西采玉河,
堅昆碧碗最來多。
舊隨漢使千堆寶,
少答胡王萬匹羅。

 

Hỉ văn đạo tặc phiên khấu tổng thoái khẩu hào kỳ 4

Bột Luật thiên tây thái ngọc hà,
Kiên Côn bích oản tối lai đa.
Cựu tuỳ Hán sứ thiên đôi bảo,
Thiếu đáp Hồ vương vạn thất la.

 

Dịch nghĩa

Bột Luật ở phía tây có sông tạo ra ngọc,
Kiên Công là nơi sản xuất rất nhiều chén lưu ly.
Trước kia hàng ngàn đồ châu báu theo sứ nhà Hán về,
Nay thì không đủ vạn tấm lụa cung ứng cho vua Hồ.


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời tây, Bột Luật sông ngọc nhiều,
Kiên Côn chén quý biết bao nhiêu.
Xưa theo sứ Hán ngàn đống quý,
Cúng Hồ vạn tấm lụa moi đâu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi Bột Luật trời tây đãi ngọc
Kiên Côn làm chén biếc lưu ly
Xưa vàng cống Hán thiếu gì
Nay muôn sấp lụa dâng cho vua Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời