Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: ly biệt (51)

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 01:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/10/2008 07:10

恨別

洛城一別四千里,
胡騎長驅五六年。
草木變衰行劍外,
兵戈阻絕老江邊。
思家步月清宵立,
憶弟看雲白日眠。
聞道河陽近乘勝,
司徒急為破幽燕。

 

Hận biệt

Lạc thành nhất biệt tứ thiên lý,
Hồ kỵ trường khu ngũ lục niên.
Thảo mộc biến suy hành Kiếm ngoại,
Binh qua trở tuyệt lão giang biên.
Tư gia bộ nguyệt thanh tiêu lập,
Ức đệ khán vân bạch nhật miên.
Văn đạo Hà Dương cận thặng thắng,
Tư đồ cấp vị phá U Yên.

 

Dịch nghĩa

Xa Lạc Dương tới bốn ngàn dặm,
Ngựa giặc Hồ dày xéo đã năm sáu năm.
Bên ngoài cửa ải Kiếm Môn cây cỏ úa tàn,
Binh lính có giáo mác ngăn trở ông già ven sông.
Tản bộ dưới trăng nhớ quê cũ, đứng mãi trong đêm thanh vắng,
Nhìn mây nhớ các em ly tán, ban ngày ngủ li bì.
Nghe nói Hà Dương sắp lấy lại,
Quan tư đồ nên thừa thắng đánh vào U Yên.


Bài này được viết năm 760. Lúc đó nhờ bạn bè giúp đỡ, Đỗ Phủ cất được một ngôi nhà tranh (gọi là Thảo Đường) ở ngoại ô Thành Đô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bốn nghìn dặm, bỏ rơi thành Lạc
Sáu bảy năm tràn mãi giặc Hồ
Bến lạ chết già: đường lối nghẽn
Ải ngoài chạy mệt cỏ cây thu
Em xa mây bạc ngày nằm ngắm
Nhà nhớ, trăng thanh tối đứng xo
Nghe nói Hà Dương quân mới thắng
Phá ngay Yên kế, cậy Tư Đồ


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bốn nghìn dặm lẻ xa thành Lạc,
Năm sáu năm dư đuổi ngựa Hồ.
Cây cỏ héo hon vùng Kiếm ngoại,
Binh đao cách trở lão sông bờ.
Nhớ em, mây ngắm ngày gà gật,
Nhà tưởng, trăng đi tối đứng trơ.
Nghe nói Hà Dương gần chiếm được,
U Yên đánh gấp, hỡi Tư Đồ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bốn ngàn dặm biệt Lạc dương xa
Năm sáu năm xua ngựa giặc qua.
Ngoài ải Kiếm Môn dày cỏ úa
Ven sông binh giáo chặn ông già.
Trông mây ngày ngủ mơ em út
Tản bộ  đêm trăng đứng nhớ nhà.
Nghe nói Hà Dương gần lấy lại
Tư đồ thắng đánh gấp U nha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bốn ngàn dặm, biệt Lạc Thành,
Sáu năm rong ruổi qua nhanh, ngựa Hồ.
Cỏ cây Kiếm Ngoại xác xơ,
Gươm đao ngăn trở ở bờ sông đây.
Nhớ nhà dưới ánh trăng đầy,
Nhớ em, mãi ngắm vừng mây, ngủ ngày.
Hà Dương, sắp thắng nơi này,
U, Yên, hãy dẹp đi ngay, tư đồ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Rời Lạc thành, xa bốn ngàn dặm,
Ngựa Hồ phi năm sáu năm ròng.
Cây cỏ tiêu điều, vùng Kiếm Ngoại,
Đạn tên ngăn cách, chốn ven sông.
Ban đêm trăng sáng, quê cũ ngóng,
Giữa buổi mây bay, các em mong.
Nghe nói Hà Dương sắp thu lại,
Tư đồ mau dẹp U Yên xong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa quê Lạc bốn ngàn dặm chẵn
Ngựa giặc Hồ đạp giẫm sáu năm
Cỏ cây ải Kiếm úa tàn
Lính đầy giáo mác chặn ngăn ông già
Tản bộ dưới trăng ngà nhớ quán
Đứng trong đêm thanh vắng nhớ em
Hà Dương chiến thắng vang rền
Tư đồ mau lấy U Yên cho rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời