Ngay trước cửa gai ngàn cây mọc,
Quất đỏ, cam vàng miền bắc không.
Sáng nay trên sông mưa lạnh dứt,
Trong rào sắc nổi bình phong cong.
Đường đào lối mận tuy năm trước,
Dành vàng, tiêu đỏ đẹp vẻ riêng.
Ngọn đằng ôm đá đầu đâu mất,
Thân bách dựa trời thấy khô xương.
Hương rừng từ quả, xà gần sát,
Cuống lá lìa cành, chẳng lại thường.
Ngày vui ân huệ còn mang nợ,
Đầu bạc vẫn lo cảnh chiến trường.
Mặt tái nên tìm giường cỏ nghỉ,
Đi chậm nhưng cần gậy trúc nương.
Theo ngựa, gác mây chưa hề biết,
Núi Sở vượn hú nép lưng chừng.

tửu tận tình do tại