Nam đô vốn đẹp đẽ,
Uy thần bỗng mong chờ.
Đất liền tây Thục tiện,
Trời rọi bắc Tần xa.
Gió mây đưa chim Việt,
Thuyền bè chở người Ngô.
Xe Chu nghĩ chưa uổng,
Tuân Hán vẫn còn chờ.
Binh giáp lệnh vua đặt,
Giữ vững bề tôi lo.
Đài mây sớm trang bị,
Ơn nước rấy vẩy khô.

tửu tận tình do tại