Cùng thuyền chia bớt gạo,
Đường dài giúp đỡ nhau.
Bước vào nơi sóng gió,
Gom sức cùng qua mau.
Ngập vùi nhanh như chớp,
Tai nạn tự đâu đâu.
Sống chết trong nháy mắt,
Tính toán nên nghĩ sâu.
Trăm lo an, nguy rõ,
Rạch ròi kế rất mầu.
Lý này rất phổ biến,
Chăm chắm chớ lãng xao.

tửu tận tình do tại