24.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: ngựa (35)

Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2014 21:44

高都護驄馬行

安西都護胡青驄,
聲價欻然來向東。
此馬臨陣久無敵,
與人一心成大功。
功成惠養隨所致,
飄飄遠自流沙至。
雄姿未受伏櫪恩,
猛氣猶思戰場利。
腕促蹄高如踣鐵,
交河幾蹴曾冰裂。
五花散作雲滿身,
萬里方看汗流血。
長安壯兒不敢騎,
走過掣電傾城知。
青絲絡頭為君老,
何由卻出橫門道。

 

Cao đô hộ thông mã hành

An Tây đô hộ hồ thanh thông,
Thanh giá hốt nhiên lai hướng đông.
Thử mã lâm trận cửu vô địch,
Dữ nhân nhất tâm thành đại công.
Công thành huệ dưỡng tuỳ sở trí,
Phiêu phiêu viễn tự lưu sa chí.
Hùng tư vị thụ phục lịch ân,
Mãnh khí do tư chiến trường lợi.
Oản xúc đề cao như bặc thiết,
Giao hà kỷ xúc tằng băng liệt.
Ngũ hoa tán tác vân mãn thân,
Vạn lý phương khan hãn lưu huyết.
Trường An tráng nhi bất cảm kỵ,
Tẩu quá xiết điện khuynh thành tri.
Thanh ty lạc đầu vị quân lão,
Hà do khước xuất Hoành Môn đạo.


(Năm 749)

Cao đô hộ tức Cao Tiên Chi 高仙芝, cuối năm Khai Nguyên nhậm An Tây phó đô hộ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

An Tây đô hộ có ngựa hồ
Mới từ đông sang thanh giá to
Ngựa này ra trận vốn vô địch
Cùng chủ rắp lập công nghìn thu
Công thành phụng dưỡng tuỳ theo ý
Phăng phăng mới tự Lưu Sa đến
Sức mạnh chưa cam nép xó tầu
Khí hùng còn tưởng vào vòng chiến
Vó cao, móng rắn, sắt nào tầy
Qua sông đá mạnh băng tan ngay
Muôn dặm, mồ hôi coi máu rấp
Năm nay, mình mẩy rải hoa đầy
Dân khổ đất Kinh không dám cưỡi
Nghiêng thành chớp loáng xem như tưới
Tơ xanh ràng đầu xui ngựa già
Hoành Môn nào biết thuở nào qua?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đô hộ An Tây, có ngựa ròng,
Tiếng lành vang tận tới phía đông.
Ngựa này ra trận vẫn vô địch,
Một lòng cùng chủ quyết lập công.
Thành công, bồi dưỡng chẳng mong đợi,
Hiên ngang như từ Lưu Sa tới.
Dáng mạnh đâu chịu nằm xó tầu,
Chiến trường bất khuất dành thắng lợi.
Vó cao, móng chắc như bọc sắt,
Băng tuyết Giao Hà từng đạp nát.
Năm sắc mây hoa trải đầy mình,
Vạn dặm mới ra mồ hôi huyết.
Kẻ tài Trường An chẳng dám cưỡi,
Chạy qua như chớp thành nghiêng tới.
Tơ xanh niềng đầu để tới già,
Hoành Môn cớ sao cứ theo lối?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đô hộ An Tây có ngựa thông
Tiếng lành bỗng tới tận miền đông
Ngựa này lâm trận chịu lâu giỏi
Cùng chủ quyết lòng lập đại công
Công thành bồi dưỡng theo quy định
Phăng phăng như từ Lưu Sa tới
Chí hùng chưa từng nép trong chuồng
Sức mạnh còn mong đoạt thắng lợi
Cẳng cao vó cứng như bằng sắt
Giao Hà vài đạp vỡ băng tuyết
Năm sắc hoa mây phủ khắp thân
Vạn dặm mới ra mồ hôi huyết
Trường An trẻ khoẻ không dám cưỡi
Chạy nhanh như điện làm nghiêng thành
Tơ xanh dàm đầu vì mi già
Há vì mi đã qua cửa Hoành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời