Thu buồn tuổi cả gượng làm khuây,
Cùng bạn vui chơi thoả buổi nay.
Gió thổi tung khăn cười tóc ngắn,
Người nhờ sửa mũ chán mình thay.
Sông Lam muôn suối xa tuôn lại,
Núi Ngọc hai toà ngất cõi mây.
Năm tới hội nầy ai có khoẻ?
Cành thù trân trọng uống cho say.