Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 07:30

近聞

近聞犬戎遠遁逃,
牧馬不敢侵臨洮。
渭水逶迤白日淨,
隴山蕭瑟秋雲高。
崆峒五原亦無事,
北庭數有關中使。
似聞贊普更求親,
舅甥和好應難棄。

 

Cận văn

Cận văn Khuyển Nhung viễn độn đào,
Mục mã bất cảm xâm Lâm Thao.
Vị thuỷ uy di bạch nhật tịnh,
Lũng sơn tiêu sắt thu vân cao.
Không Đồng, Ngũ nguyên diệc vô sự,
Bắc Đình sổ hữu Quan Trung sứ.
Tự văn tán phổ cánh cầu thân,
Cữu sanh hoà hảo ưng nan khí.

 

Dịch nghĩa

Mới nghe đây bọn giặc Khuyển Nhung đã chạy xa,
Dân chăn ngựa người Hồ không dám xâm phạm vùng Lâm Thao nữa.
Sông Vị uốn éo cả ngày yên tĩnh,
Núi Lũng gió vi vu, mây thu cao.
Vùng Không Đồng, Ngũ nguyên cũng không có gì sảy ra,
Vùng Bắc Đình có một số đại diện nhà vua từ Quan trung tới.
Giống như nghe vua Thổ Phồn mong cầu thân,
Giao hảo giữa cậu cháu khó lòng mà bỏ đi được.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe đồn Khuyển Nhung đã chạy xa,
Lâm Thao hết dẫn đàn ngựa qua.
Sông Vị êm đềm trôi dưới nắng,
Lũng sơn sáng loáng mây thu rà.
Không Đồng, Ngũ nguyên vẫn thái bình,
Vài sứ Quan Trung tới Bắc Đình
Chúa Phiên như muốn tình thân kết,
Liên hệ thông gia khó dứt tình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gần đây nghe Khuyển Nhung tháo chạy,
Ngựa chúng không dám quấy Lâm Thao.
Sông Vị quanh co ngày lặng yên sao,
Núi Lũng Sơn mây thu cao vòi vọi.
Núi Không Đồng, vùng Ngũ Nguyên yên lại,
Sứ Trung Nguyên hay lui tới Bắc Đình.
Nghe chuyện cầu thân nối lại thân tình,
Tình cậu cháu lẽ nào đành vứt bỏ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gần đây nghe chó Nhung rút chạy
Ngựa chăn dê hết quậy Lâm Thao
Nắng yên sông Vị vòng vèo
Vi vu gió Lũng mây cao thu tàn
Vùng Không Đồng, Ngũ Nguyên vô sự
Đất Bắc Đình tiếp sứ Trung Nguyên
Hẳn là bàn việc cầu thân
Kết tình cậu cháu khó khăn chia lìa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời