Danh phận trai chưa thân đã già,
Khắp miền đói chạy ba năm qua.
Trường An khanh tướng đa phần trẻ,
Nên sớm đem thân sang chốn giàu.
Bạn cũ làng nho đều ở núi,
Thương cho chí lớn chuyện bàn qua,
Hỡi ôi! bài bảy buồn vừa dứt,
Mặt nhật qua nhanh trời ngẩng cao...