Bốn bề gió núi suối dồn vô,
Mưa lạnh ào ào đẫm củi khô.
Mây phủ thành xưa đầy cỏ úa,
Chồn vàng đứng, trắng leo cao,
Đời ta sao ở nơi cùng cốc?
Ngồi dậy nửa đêm trăm mối lo.
Ơi hỡi! bài năm dài khúc hát,
Gọi hồn không đáp về quê nhà.