Mai dài, mai dài cán gỗ trắng!
Đời ta nhờ ngươi mà mưu sinh.
Hoàng tinh không mầm tuyết đầy núi,
Áo kéo xuống không che nổi mình.
Ta với ngươi về không đúng lúc,
Trai than, gái khóc, vách làm thinh.
Hỡi ôi! bài thứ hai vừa cất,
Hàng xóm vì ta mặt thảm tình.