Thanh Bản quân ta đóng cửa đông,
Uống khe Thái Bạch rét trong lòng.
Trời tây bộ lạc như Hề mọi,
Binh kỵ ít giương cung cũng xông.
Chỗ khói màu xanh, xương cốt trắng.
Sông băng núi tuyết xác xơ đồng,
Ước gì thư gửi quân ta được,
Nóng vội đừng nên đợi hết đông.