Nước sông xiết: cuối đông,
Nước ngược buồm khó mở.
Nhà nho thiếu vị ngon,
Đường lạnh buốt, không rõ.
Xuôi nam: tựa Trường An,
Đất hứa cần tìm chỗ.
Chào tôi, lên thuyền đi,
Biết anh áo thường hở.
Có nghe tiếng Triệu công,
Thêm vui khách với chủ.
Đã hứa nhà cửa nhờ,
Chẳng nề sương tuyết phủ.
Già này cũng nhổ neo,
Cơm chiều gạo chưa có.
Lênh đênh cạnh chiến trường.
Chừng nào lòng thư thả.
Hán Dương bình yên hơn,
Hiện Thủ tìm vui thử.
Khăn trắng nghĩ định mang,
Hái vi chốn mây tụ.

tửu tận tình do tại