Nhà này giữ nếp cũ,
Trên thành nhòm xóm sông.
Mái cao mây mưa phủ,
Thềm hoang cỏ mọc cùng.
Xà thưa, thêm tổ yến,
Cột lủng, trám mật ong.
Ngồi tiếp chén xuân ngát,
Lòng đau nhị đẹp tung.
Hồn thiêng nếu lọt kẽ,
Tiệc vui dán keo bưng.
Cuộc sống chưa thể bỏ,
Chớ hỏi nước xuôi đông.

tửu tận tình do tại