Ao Bắc mây nước rộng,
Quán Hoa ngăn gió thu.
Sen úa phơi dưới nắng,
Hạc lẻ vui bên bờ.
Hái ấu gai nhọn chích,
Đạp mầm nơi bùn sâu.
Chèo trắng chia phe tới,
Bàn vàng lối nhỏ vào.
Mềm mại xanh cỏ móc,
Phất phới đỏ cờ chiều.
Trưởng bến khoái chén rượu,
Quần áo cho ông câu.
Xứ lạ đẹp cúc mới,
Làng cũ cao cây du.
Mong quê lòng trắc ẩn,
Trận mạc công lao đao.
Thành cấm sao chưa đóng,
Biết tiệc tan từ lâu.
Hề tuồng chẳng cần diễu,
Thân hèn được vui sao.

tửu tận tình do tại