Xuân về, vùng nam oi,
Hơi chờ cơn gió bắc.
Dấu ngày tàn, gần chiều,
Ỏm đất trời, chập tối.
Vùng đất thấp, thảnh thơi.
Hồ Động Đình, tiếng át.
Vạn dặm nằm cá rồng,
Ba canh rộn chim chóc.
Sạch lo, lướt sóng ham,
Dứt sầu, khô héo mặc.
Chịu nóng cứ âm thầm,
Chống lạnh lo cấp tốc.
Chứng suyễn biết giảm dần,
Đường xa nào dám bực.
Phiền nhà đò, lại dừng,
Hỏi kẻ làm, hốc hác.
Không nổi giận, sáng nay,
Vội vượt theo lối tắt.
Ngồi ghế coi lá buồm,
Mây đảo tụ một góc.

tửu tận tình do tại