撥悶【作贈嚴二別駕】

聞道雲安麴米春,
才傾一盞即醺人。
乘舟取醉非難事,
下峽銷愁定幾巡。
長年三老遙憐汝,
捩柁開頭捷有神。
已辨青錢防雇直,
當今美味入吾脣。

 

Bát muộn [Tặng Nghiêm nhị biệt giá]

Văn đạo Vân An khúc mễ xuân,
Tài khuynh nhất trản tức huân nhân.
Thừa chu thủ tuý phi nan sự,
Hạ giáp tiêu sầu định kỷ tuần.
Trưởng niên tam lão dao liên nhữ,
Liệt đà khai đầu tiệp hữu thần.
Dĩ biện thanh tiền phòng cố trực,
Đương kim mỹ vị nhập ngô thần.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói rượu đế mùa xuân ở Vân An ngon,
Mới cạn một chén nhỏ là say ngay.
Đặt tiệc rượu trên thuyền không phải chuyện khó,
Đã định khi xuống kẽm sẽ uống tiêu sầu vài tuần.
Phu thuyền các người thật dễ thương,
Bẻ lái, quay đầu thuyền lẹ như thần.
Đã dành sẵn tiền để trả tiền thuê mướn,
Bây giờ các thức ngon lành đang đi qua môi tôi.


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Vân An nổi danh rượu đế
Cạn một chung có thể say rồi
Trên thuyền tiệc rượu dễ thôi
Tiêu sầu xuống kẽm sẽ ngồi say sưa
Phu chèo thuyền các ngươi dễ mến
Bẻ lái rồi thuyền tiến như thần
Tiền thuê thuyền đã dành phần
Bây giờ rượu thịt môi ăn từ từ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vân An, nghe nói rượu ngon,
Một ly vừa dốc đã toan say rồi.
Lên thuyền say cũng dễ thôi,
Tiêu sầu xuống kẽm mềm môi mấy tuần.
Phu thuyền chèo lái dốc tâm,
Lướt nhanh tới trước tựa thần kéo lôi.
Tiền thuyền dành sẵn đây rồi,
Vị ngon đã thấm đôi môi lão này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói Vân An rượu tuyệt vời,
Mới làm một chén đã say rồi.
Lên thuyền uống rượu, nào đâu khó,
Xuống giáp tiêu sầu, mấy cuộc thôi.
Chú chèo bác lái thương mi lắm,
Luồn tới xoay ngang tựa thánh lôi.
Tiền đò đã để dành riêng trả,
Chưa gì nước miếng ứa nơi môi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vân An nghe nói rượu ngon,
Chỉ làm vài chén là hồn bay cao.
Lên thuyền uống rượu, khó đâu,
Xuống giáp mấy đợt tiêu sầu là xong.
Chú chèo, bác lái đều mong,
Chống nhanh, đẩy mạnh tưởng chừng thần lôi.
Tiền đò dành trả đủ rồi,
Chưa gì nước miếng ra môi rào rào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nghe nói rượu Công An nức tiếng,
Một chén nghiêng nhấp miệng là say.
Trên thuyền say chẳng phải gay,
Xuống hẻm lần này sầu hẳn phải quên.
Nghĩ mà thèm những dân chèo chống,
Bẻ lái ra, thuyền phóng như bay.
Tiền công, tiền rượu có đây,
Rượu ngon phải nhấp môi này mới xong!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói Vân An rượu tuyệt trần,
Mới làm một chén đầu xoay vần.
Trên thuyền tiệc rượu không gì khó,
Xuống kẽm tiêu sầu uống ít tuần.
Bác lái nhiều người thật dễ mến,
Quay đầu bẻ lái lẹ như thần.
Đã dành tiền sẵn cho thuê mướn,
Các thức ngon lành miệng nhắm dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời